Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

BAN GIÁM ĐỐC

Khi chúng tôi nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ của mình, thì đồng thời chúng tôi cũng luôn sáng tạo và đổi mới trong suốt quá trình đó. Khi chúng tôi tiến về phía trước, chúng tôi cũng tuân thủ việc bảo vệ văn hóa, một nguyên tắc bất di bất dịch đầy tự hào của chúng tôi.
TAN SRI KONG HON KONG
TAN SRI KONG HON KONG
( CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH )
DATO’ SRI JEFF KONG YEW FOONG
DATO’ SRI JEFF KONG YEW FOONG
(TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN)
DATO INDERA REENO KONG YEW LIAN
DATO INDERA REENO KONG YEW LIAN
(GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH)