Library

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thứ 7, 19/03/2022, 16:18 GMT+7

A. GIỚI THIỆU

1. Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi (“Trang Web”). Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng này trước khi truy cập, sử dụng và xem thông tin Trang Web.

2. BẰNG CÁCH TRUY CẬP, SỬ DỤNG VÀ XEM THÔNG TIN TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG VÀ CHÍNH SÁCH ĐƯỢC THAM KHẢO TẠI ĐÂY VÀ/HOẶC LIÊN KẾT TỚI ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB.

 

B. ĐỊNH NGHĨA

1. Trong Điều khoản Sử dụng này, các thuật ngữ theo đây sẽ được hiểu như sau:

a. “Tài khoản” có nghĩa là một tài khoản mà bạn phải mở và đăng ký với chúng tôi trên Trang Web bằng cách thiết lập Đăng nhập và mật khẩu và bằng cách cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm (nhưng không giới hạn) tên pháp lý của bạn, số NRIC, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail.

b. “Sự kiện Bất khả kháng” có nghĩa là bất kỳ sự kiện hoặc nguyên nhân không lường trước được nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Niết Bàn, ngăn cản hoặc trì hoãn việc thực hiện hoặc tuân thủ các nghĩa vụ của Niết Bàn trên Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở cháy, nổ, thương vong, tai nạn, bão, lũ lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thiên tai hoặc thảm họa thiên nhiên khác, nổi dậy, đình công, chiến sự, bạo loạn, bạo loạn dân sự, tranh chấp lao động, thiếu lao động, thiếu hoặc không có Sản phẩm hoặc nguyên liệu thô, hư hỏng máy móc, chậm trễ trong quá trình vận chuyển, hỏng hóc hoặc vấn đề với các nguồn cung cấp tiện ích công cộng bao gồm hỏng hóc về điện, viễn thông hoặc internet hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác (dù có tương tự như đã nói ở trên hay không), hành động của kẻ địch, cách mạng, chiến tranh, bao vây, cấm vận, khóa cửa, lệnh của chính phủ, dịch bệnh, đại dịch, virus hoặc bất kỳ luật, mệnh lệnh, tuyên bố, quy định, đòi hỏi hoặc yêu cầu nào của bất kỳ chính phủ nào hoặc của bất kỳ cơ quan chính phủ nào.

c. “Đăng nhập” có nghĩa là tên truy cập/nhận dạng người dùng của bạn đã đăng ký với Trang Web.

d. “Bạn” hoặc “của bạn” có nghĩa là bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào xem, sử dụng, truy cập, xem thông tin Trang Web hoặc và/hoặc đăng ký hoặc mở Tài khoản với chúng tôi.

e. “Niết Bàn” hoặc “chúng tôi” có nghĩa là Công ty TNHH Công viên Tưởng niệm Niết Bàn (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702307083) và bất kỳ nhóm công ty nào của công ty.

f. “Sản phẩm” hoặc “Các Sản phẩm” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các sản phẩm được Niết Bàn bán trực tuyến thông qua Trang Web.

g. “Dịch vụ” hoặc “Các Dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các dịch vụ được Niết Bàn bán trực tuyến thông qua Trang Web.

h. “Điều khoản Sử dụng” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này bao gồm mọi điều chỉnh và sửa đổi hoặc bổ sung tùy từng thời điểm.

 

C. ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG VÀ THAY ĐỔI

1. Các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho Các Sản phẩm và Các Dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang Web cũng như cho các phần hoặc tính năng cụ thể của Trang Web, bao gồm các cuộc thi, khuyến mãi hoặc các tính năng tương tự khác (“Điều khoản & Điều kiện khác”), tất cả các điều khoản đó được coi là một phần của Điều khoản Sử dụng này bằng cách tham chiếu. Bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản & Điều kiện khác đó, bao gồm cả việc tuyên bố rằng bạn đủ độ tuổi hợp pháp để sử dụng hoặc tham gia vào dịch vụ hoặc tính năng như vậy. Nếu có xung đột giữa Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ Điều khoản & Điều kiện khác nào thì các điều khoản sau sẽ kiểm soát việc bạn sử dụng phần đó của Trang Web hoặc liên quan đến Các Sản phẩm hoặc Các Dịch vụ cụ thể đó.

2. Niết Bàn có quyền sửa đổi, điều chỉnh, thêm hoặc xóa bất kỳ phần nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm hoặc bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Niết Bàn sẽ không có trách nhiệm thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản Sử dụng trước khi những thay đổi đó có hiệu lực hoặc theo cách khác. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản Sử dụng này định kỳ để biết những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi đăng các thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó.

 

D. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

1. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng một số tính năng hoặc dịch vụ nhất định được cung cấp trên hoặc thông qua Trang Web có thể yêu cầu bạn mở Tài khoản. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ (hoặc trở nên không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ), Niết Bàn có toàn quyền từ chối hoặc khước từ đăng ký hoặc mở Tài khoản hoặc yêu cầu hoặc giao dịch mua bất kỳ Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ nào trên Trang Web và không cần đưa ra bất kỳ lý do nào.

2. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin bạn nắm giữ cho Tài khoản của mình, bao gồm cả Đăng nhập và mật khẩu và đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra trong Tài khoản của bạn. Bạn phải thông báo cho Niết Bàn ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản, Đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Bạn phải đảm bảo rằng thông tin Tài khoản của bạn được giữ an toàn và bí mật, chính xác và cập nhật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong phần Đăng nhập và Tài khoản của mình. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về những mất mát hoặc thiệt hại mà Niết Bàn hoặc bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác vào Trang Web phải gánh chịu do người khác sử dụng sai mục đích hoặc sử dụng trái phép Đăng nhập, mật khẩu và/hoặc Tài khoản của bạn. Niết Bàn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép Tài khoản, Đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn hoặc việc bạn không tuân thủ Mục này.

3. Bạn đồng ý rằng Niết Bàn có thể vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng của mình và có hoặc không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, chấm dứt Tài khoản và Đăng nhập của bạn, chặn quyền truy cập trong tương lai của bạn vào Trang Web và/hoặc Tài khoản và/hoặc xóa hoặc hủy bỏ bất kỳ nội dung nào liên quan đến Tài khoản và Đăng nhập của bạn khỏi Trang Web, rút hoặc hủy mọi giao dịch liên quan đến Tài khoản và Đăng nhập của bạn, tạm thời giữ lại mọi khoản hoàn trả và/hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà Niết Bàn thấy cần thiết.

 

E. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

1. Niết Bàn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc Niết Bàn thực hiện các nghĩa vụ của mình trên Trang Web do hoặc xuất phát từ Sự kiện Bất khả kháng.

 

F. QUYỀN RIÊNG TƯ

1. Chính sách Quyền Riêng tư của Niết Bàn áp dụng cho việc sử dụng Trang Web và các điều khoản của nó được coi là một phần của Điều khoản Sử dụng này theo tham chiếu. Vui lòng tham khảo Chính sách Quyền Riêng Tư của Niết Bàn để biết chi tiết.

 

G. LIÊN KẾT

1. Trang Web có thể chứa các liên kết đến các trang web và trang khác không được duy trì hoặc kiểm soát bởi Niết Bàn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về chúng (“Các trang Liên kết”). Khi bạn kích hoạt bất kỳ Các trang Liên kết nào, bạn rời khỏi Trang Web và truy cập vào Các trang Liên kết đó thì bạn sẽ tự chịu rủi ro và Niết Bàn từ chối mọi trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý. Bạn sẽ cần đưa ra đánh giá độc lập của riêng mình về sự tương tác của bạn với Các trang Liên kết này.

 

H. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

1. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, tất cả các bảo đảm, mô tả, tuyên bố hoặc tư vấn về sự thích hợp hoặc phù hợp cho bất kỳ mục đích nào, khả năng chấp nhận bất kỳ điều kiện nào, tính tương tự với mẫu, khả năng bán được hoặc các mặt khác của Các Sản phẩm và/hoặc Các Dịch vụ được cung cấp đều được loại trừ rõ ràng.

2. Không có đại lý hoặc đại diện nào của Niết Bàn được ủy quyền đưa ra bất kỳ bảo đảm, trình bày hoặc tuyên bố nào liên quan đến Các Sản phẩm và/hoặc Các Dịch vụ và Niết Bàn sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ bảo đảm, trình bày hoặc tuyên bố trái phép nào như vậy dưới bất kỳ hình thức nào.

 

I. NỘI DUNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh, nhãn hiệu, logo, âm thanh, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và mã máy tính (gọi chung là “Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, biểu đạt, “giao diện” và cách sắp xếp Nội dung đó trên Trang Web do Niết Bàn sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép và tuân theo luật và quyền sở hữu trí tuệ.

2. Không ai được phép sao chép, mô phỏng, tái công bố, tải lên, tải xuống, đăng, truyền, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, mã hóa, điều chỉnh, thay đổi hoặc hiển thị ở nơi công cộng hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào, bất kỳ phần nào của Trang Web và/hoặc Nội dung cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Niết Bàn.

3. Bạn không được sử dụng Trang Web hoặc bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi Điều khoản Sử dụng này hoặc để yêu cầu thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc hoạt động khác vi phạm các quyền của Niết Bàn hoặc những người khác.

4. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với tất cả tài sản trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ của Niết Bàn) dưới mọi hình thức và tài liệu liên quan hiển thị trên Trang Web sẽ luôn là tài sản của Niết Bàn và không ai được phép sử dụng tương tự mà không có sự cho phép bằng văn bản của Niết Bàn. Không có bất kỳ bên nào được cấp quyền hoặc giấy phép truy cập Trang Web để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào như vậy dưới bất kỳ hình thức nào.

 

J. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

1. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang Web, cũng như gửi bất kỳ yêu cầu nào tới Niết Bàn để xử lý trực tuyến, bạn thừa nhận và chấp nhận rằng việc truy cập và gửi đó là rủi ro của riêng bạn. Niết Bàn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc trừng phạt hoặc thiệt hại về lợi nhuận bị mất hoặc mất doanh thu phát sinh từ việc sử dụng, truy cập hoặc không thể sử dụng Trang Web/gửi bất kỳ yêu cầu trực tuyến nào tới Niết Bàn. Không giới hạn những điều đã nói ở trên:

TRANG WEB, TƯ LIỆU VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐÓ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC ĐIỀU KHOẢN NGỤ Ý NÀO VỀ TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG, KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH, QUYỀN RIÊNG TƯ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. NIẾT BÀN SẼ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG NỘI DUNG NÀY. NIẾT BÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ SẼ KHÔNG CHỊU NGHĨA VỤ PHÁP LÝ (TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP) ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI HOẶC TỔN HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB/NỘI DUNG HOẶC BẤT KỲ LỖI THỰC HIỆN, LỖI, GIÁN ĐOẠN, XÓA, THIẾU HỤT, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN TRÌNH, VI-RÚT MÁY TÍNH, LỖI ĐƯỜNG DÂY LIÊN LẠC, BỊ CHẶN LIÊN LẠC TRỰC TUYẾN, VẤN ĐỀ PHẦN MỀM HOẶC PHẦN CỨNG (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MẤT DỮ LIỆU HOẶC VẤN ĐỀ TƯƠNG THÍCH), TRỘM CẮP, HỦY HẠI HOẶC THAY ĐỔI TRANG WEB, DÙ CHO BẤT KỲ VI PHẠM HỢP ĐỒNG, HÀNH VI GÂY HẠI, SỰ BẤT CẨN HOẶC DƯỚI BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO KHÁC DO TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP TỪ BẤT KỲ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB/NỘI DUNG NÀO HOẶC BẤT KỲ TẢI LÊN, TẢI XUỐNG HOẶC CÔNG KHAI DỮ LIỆU, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH HOẶC TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN KHÁC ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB.

 

K. BỒI THƯỜNG

1. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Niết Bàn cũng như các cán bộ, giám đốc, cổ đông, nhân viên, đại lý, công ty con và chi nhánh của Niết Bàn không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, yêu cầu, thủ tục tố tụng, mất mát, trách nhiệm pháp lý, hình phạt, tiền phạt, chi phí và/hoặc các chi phí (bao gồm phí luật sư) phát sinh, phải chịu hoặc gây ra chống lại Niết Bàn do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích Trang Web; (b) bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Trang Web bằng Đăng nhập hoặc bằng Tài khoản của bạn; (c) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ hoặc Điều khoản & Điều kiện khác hoặc bất kỳ chính sách hoặc nguyên tắc nào được đề cập ở đây hoặc (d) bất kỳ Nội dung nào do bạn tải lên.

 

L. VI PHẠM

1. Bạn đồng ý rằng Niết Bàn có thể, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo trước, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang Web và/hoặc chặn quyền truy cập trong tương lai của bạn vào Trang Web và/hoặc Tài khoản nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc các điều khoản, thỏa thuận, chính sách hoặc nguyên tắc khác có thể liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web. Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản Sử dụng này sẽ cấu thành một hành vi kinh doanh bất hợp pháp và không công bằng, đồng thời sẽ gây ra tác hại không thể khắc phục được cho Niết Bàn, không chỉ về mặt tiền tệ, và bạn đồng ý để Niết Bàn sử dụng bất kỳ biện pháp khẩn cấp nào theo lệnh hoặc công bằng mà Niết Bàn xét thấy cần thiết hoặc phù hợp trong những trường hợp như vậy mà không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà Niết Bàn có thể có theo pháp luật hoặc theo công bằng.

 

M. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. Các tiêu đề và tiểu đề mục trong Điều khoản Sử dụng này được đưa vào chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham khảo và sẽ bị bỏ qua khi giải thích và xây dựng bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này.

2. Việc Niết Bàn không thể thực thi và trì hoãn thực thi, bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được xem là việc Niết Bàn từ bỏ quyền thực thi đó, cũng như việc không thực thi một hoặc một phần bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ không hạn chế quyền của Niết Bàn trong việc tiếp tục thực thi quyền hoặc biện pháp khắc phục đó, hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác.

3. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này là bất hợp pháp, bị cấm hoặc không thể thi hành sẽ không có hiệu lực trong phạm vi bất hợp pháp, vô hiệu, bị cấm hoặc không thể thực thi đó mà không làm mất hiệu lực các điều khoản còn lại của Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào như vậy, tính vô hiệu, bị cấm hoặc không thể thi hành sẽ không làm mất hiệu lực hoặc khiến bất kỳ điều khoản nào khác của Điều khoản Sử dụng này trở thành bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi được.

4. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam và bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam.

5. Điều khoản Sử dụng bằng tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng so với tiếng Việt nếu có bất kỳ xung đột nào phát sinh trong việc giải thích các Điều khoản Sử dụng này.

 

 

Các tin khác

November 7, Tuesday
Ngay cả trong đêm tối vẫn xuất hiện những vì sao. Trái tim của chúng ta giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, dẫn lối ta đến với mục tiêu của cuộc đời mình.
August 14, Monday
Trong thời đại mạng xã hội được sử dụng vô cùng rộng rãi và phổ biến như hiện nay, chúng ta có bao giờ nghĩa đến liệu các nền tảng này sẽ xử lý tài khoản cá nhân của người dùng như thế nào sau khi người đó qua đời? Thực chất, mỗi một nền tảng khác nhau đều có các bộ chính sách riêng liên quan đến ...
August 8, Tuesday
Khi đến “điểm cuối” quan trọng của cuộc đời, không nhiều người chủ động cân nhắc việc để lại bức chân dung của chính mình. Chúng ta thường không nghĩ rằng cách duy nhất mà mọi người vẫn có thể nhìn thấy và nhớ về mình sau khi chúng ta ra đi lại chính là thông qua bức di ảnh.
August 7, Monday
Hầu như tất cả chúng ta đều nhận thức được rằng các ngày lễ hay ngày kỷ niệm quan trọng trong năm như Lễ Tình Nhân, Ngày Của Cha Mẹ hay Tết Trung Thu là dịp để chúng ta bày tỏ tình cảm chân thành của mình đến với những người quan trọng, thân yêu nhất. Thế nhưng, một buổi lễ có ý nghĩa quan trọng không ...
April 5, Wednesday
Dan Tri, VnEconomy: Hoa viên tưởng niệm Nirvana có thiết kế mang đậm nét Á Đông